PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ORAZ 

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ

 

Wprowadzenie:

Przekształcenie spółki handlowej lub przedsiębiorcy indywidualnego w spółkę kapitałową jest procesem prawnym, który pozwala na zmianę formy prawnej działalności gospodarczej. Jest to krok strategiczny, często podejmowany w celu optymalizacji operacji, poszerzenia możliwości inwestycyjnych oraz zwiększenia wiarygodności na rynku. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat tego procesu.

Przekształcenie spółki prawa handlowego w inną spółkę handlową jest możliwe jeśli nie jest ona w upadłości ani w likwidacji i nie rozpoczęła podziału majątku.

Przekształceniu w spółkę prawa handlowego, ponadto podlega:

  • spółka cywilna – nie tylko w spółkę jawną, do jej przekształcenia w spółkę handlową inną niż jawna stosuje się odpowiednio przepisy o przekształceniu spółki jawnej,
  • przedsiębiorca będący osobą fizyczną – jedynie w jednoosobową spółkę kapitałową (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna).

 

PRZEKSZTAŁCENIE NASTĘPUJE Z CHWILĄ WPISU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ DO REJESTRU KRS.

 

Zasadą jest, iż podmiotowi przekształconemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego (spółki albo przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) również w zakresie udzielonych decyzji, co do zezwoleń, koncesji oraz ulg, jeśli inaczej nie zastrzeżono w ustawie lub decyzji. Podmiot ten może zmienić dotychczasową firmę (nazwę). Przedsiębiorca będący osobą fizyczną staje się z tą chwilą wpisu do KRS wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

ETAPY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI:

    I. sporządzenie planu przekształcenia spółki albo przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta (w przypadku przekształcenia spółki w spółkę akcyjną albo przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną);

    II. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki albo złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

    III. powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją oraz w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną podpisanie aktu założycielskiego bądź podpisanie statutu spółki przekształconej;

 

IV.dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej z rejestru albo wykreślenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną z CEiDG

Formy aktu notarialnego wymaga w procedurze przekształcenia:

- plan przekształcenia jednoosobowej spółki,

- plan przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

- uchwała o przekształceniu spółki,

- oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

 

I. PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Plan przekształcenia przygotowuje:

- zarząd spółki przekształcanej,

- wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej,

- przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

 

 

Zasadą jest, iż plan wymaga formy pisemnej zwykłej po rygorem nieważności, jeżeli plan przygotowuje przedsiębiorca będący osobą fizyczną albo jednoosobowa spółka sporządza się go w formie aktu notarialnego.

 

Plan przekształcenia musi zawierać:

1) ustalenie wartości bilansowej majątku:

 -   spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,

 -   przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

2)    dodatkowo w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.

3)   jako załącznik:

a.      projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki albo oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

b.      projekt umowy (aktu założycielskiego) albo statutu spółki przekształconej;

c.      sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień ustalenia wartości bilansowej;

d.      dodatkowo wycenę składników majątku (aktywów i pasywów)

 -   spółki przekształcanej, w przypadku przekształcenia spółki w spółkę akcyjną;

 -   przedsiębiorcy przekształcanego.

 

Jeżeli przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe, sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

 

PLANU PRZEKSZTAŁCENIA NIE SPORZĄDZA SIĘ PRZY PRZEKSZTAŁCENIU:

 

1) spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, w spółkę kapitałową; nadal wymagane są dokument wskazane wyżej w pkt 3, przy czym sprawozdanie finansowe może być sporządzone na dowolny dzień poprzedzający uchwałę o przekształceniu

2) spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, w spółkę osobową; nadal wymagane są dokument wskazane wyżej w pkt 3 ppkt a. i b.

 

3) spółki partnerskiej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, w spółkę osobową; nadal wymagane są dokument wskazane wyżej w pkt 3 ppkt a. i b.

 

Opinia biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd rejestrowy, dotycząca planu przekształcenia lub sytuacji, kiedy nie sporządza się planu, jest sporządzana w przypadku:

- przekształcenia spółki w spółkę akcyjną,

- przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

 

 

Zawiadomienie o zamiarze przekształcenia dokonywane jest w sposób przewidziany dla zawiadomienia wspólników (akcjonariuszy) spółki przekształcanej – zgodnie przepisami ustawy lub umowy spółki. W zawiadomieniu należy m.in. określić istotne elementy planu oraz opinii biegłego rewidenta jeśli została sporządzona oraz uprawnienia wspólników do informacji.

 

I. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI 

 

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy

 

Uchwała o przekształceniu albo oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, podlega zaprotokołowaniu przez notariusza, podejmowana jest przez:

- wspólników, w przypadku przekształcenia spółki osobowej,

- zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej,

 

- przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną.

 

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli:

- za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy - (spółka jawna, spółka partnerska),

- za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy komplementariusze oraz komandytariusze (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej 2/3 sumy sum komandytowych (kapitału zakładowego), z zastrzeżeniem surowszych postanowień umowy (statutu) – (spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)

 

W przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną przepisy art. 328-330 stosuje się odpowiednio – dotyczą treści akcji oraz wpłaty na akcje.

 

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową.

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową następuje, jeżeli:

- za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy - (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna),

- spadkobierca zmarłego wspólnika, w terminie sześciu miesięcy, od dnia stwierdzenia nabycia spadku zgłosił żądanie przekształcenia spółki w spółkę komandytową i przyznania statusu komandytariusza,

- dotychczasowi wspólnicy, w miejsce żądania spadkobiercy zmarłego wspólnika o przekształceniu spółki w spółkę komandytową podejmą uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną, przyznając spadkobiercy status akcjonariusza spółki.

 

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową następuje, jeżeli:

- za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej 2/3 kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem surowszych postanowień umowy (statutu) - (spółka jawna, spółka partnerska),

 - za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej 2/3 kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem surowszych postanowień umowy (statutu) oraz dodatkowo uzyskano pisemną zgodę osób, które w spółce przekształconej mają być komplementariuszami. Pozostali wspólnicy spółki przekształcanej stają się komandytariuszami albo akcjonariuszami spółki przekształcone. (spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna).

 

W przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną przepis przepisy art. 328-330 stosuje się odpowiednio – dotyczą treści akcji oraz wpłaty na akcje.

 

Odkup

Wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki, może żądać odkupu jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej, jeżeli zażądał zaprotokołowania sprzeciwu i zgłosił pisemne żądanie odkupu w terminie tygodnia od dnia podjęcia uchwały.

Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji w spółce przekształcanej.

 

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli:

1) przekształcamy co najmniej 1/2 kapitału zakładowego, większością 3/4 głosów, z zastrzeżeniem surowszych postanowień umowy (statutu),

2) spółka przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe, a w przypadku krótszej działalności zatwierdzenie powinno obejmować cały okres działalności spółki nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym,

3),przekształcana spółka akcyjna ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy,

 

4) kapitał zakładowy albo kapitał akcyjny spółki przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego spółki przekształcanej.

 

Prawa i obowiązki wspólnika spółki przekształcanej, które nie są zgodne z przepisami ustawy o spółce przekształconej, wygasają z mocy prawa z dniem przekształcenia, a wspólnikowi przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

 

Obligacje

Posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub innych obligacji uprawniających do świadczeń niepieniężnych w przekształcanej spółce mają mieć równoważne prawa w spółce przekształconej.

 

Uchwała o przekształceniu spółki musi zawierać:

 

a) wysokość kapitału zakładowego, przy przekształceniu w:

- spółkę komandytowo-akcyjną,

- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 

b) wysokość kapitału akcyjnego, przy przekształceniu w

- prostą spółkę akcyjną,

c) wysokość sumy komandytowej, przy przekształceniu w

- spółkę komandytową;

d) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

e) nazwiska i imiona członków zarządu spółki, przy przekształceniu w:

- spółkę kapitałową,

b) nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę, przy przekształceniu w:

- spółkę osobową;

g)  zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.

 

Uchwała o przekształceniu:

 - może zostać zaskarżona jeśli jest sprzeczna z umową (statutem) bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika (akcjonariusza),

 - można stwierdzić jej nieważność, gdy jest sprzeczna z ustawą, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania przekształceniowego, przy czym po wytoczeniu powództwa Sąd może zawiesić postępowanie rejestrowe.

 

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Do przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zasadniczo stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej.

 

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, sporządza się w formie aktu notarialnego i musi zawierać:

a) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;

b) wysokość kapitału zakładowego, przy przekształceniu w:

- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółkę akcyjną,

c) wysokość kapitału akcyjnego, przy przekształceniu w

- prostą spółkę akcyjną,

d)  zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

e)  nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

 

 

I. POWOŁANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

Określenie wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej i reprezentujących spółkę przekształconą

Podpisanie aktu założycielskiego bądź podpisanie statutu spółki przekształconej – dodatkowo w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

 

Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje:

- zawarcie umowy spółki albo zawiązanie spółki akcyjnej

- powołanie organów spółki

 

   II. WNIOSEK DO REJESTRU O WPIS PRZEKSZTAŁCENIA, które podlega ogłoszeniu, wnoszą:

- wszyscy członkowie zarządu przekształconej spółki,

- wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej.

Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej.