NAJEM OKAZJONALNY LOKALU

Umowa najmu okazjonalnego dotyczy najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Dla ważności umowy lub jej zmiany wymagana jest forma pisemna. Po zakończeniu umowy najemca traci tytuł do korzystania z lokalu i musi go opuścić. Jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza mu żądanie jego opróżnienia, sporządzone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.
Właściciel przystępując do zawarcia umowy winien:
a) uzyskać od przyszłego najemcy:

 • wskazanie lokalu, w którym zamieszka po zakończeniu umowy,
 • oświadczenie właściciela wskazanego lokalu lub osoby posiadającej do niego tytuł prawny, gdzie wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym,
  b) podpisać umowę i otrzymać od najemcy akt notarialny, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie zawartej umowy, w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy,
  c) dokonać zgłoszenia zawarcia umowy w Urzędzie Skarbowym, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.
  Niezgłoszenie umowy zrównuje ją z umową najmu, zawartą na zasadach ogólnych i pozbawia właściciela szerszej ochrony i uproszczonej egzekucji.

 

PDF Do pobrania Umowa Najmu Okazjonalnego – Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na zamieszkanie Najemcy w lokalu  - WZÓR

PDF Do pobrania Umowa Najmu Okazjonalnego – Oświadczenie Najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu, po zakończeniu umowy najmu - WZÓR

 

 

spotkanie w biurze

NAJEM INSTYTUCJONALNY LOKALU

Umowa najmu instytucjonalnego dotyczy najmu lokalu mieszkalnego, zawierana na czas oznaczony przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Dla ważności umowy lub jej zmiany wymagana jest forma pisemna.
Wynajmujący przystępując do zawarcia umowy powinien podpisać umowę i otrzymać od najemcy akt notarialny, w którym najemca:
1) poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie zawartej umowy, w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia mu żądania,
2) złożył oświadczenie, w którym przyjął on do wiadomości, że w razie konieczności przeprowadzenia egzekucji, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego mu nie przysługuje.
Do umowy załącza się wskazane wyżej oświadczenia.
Po zakończeniu umowy najemca traci tytuł prawny do korzystania z lokalu i musi lokal opuścić. Jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza mu żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie z podpisem właściciela notarialnie poświadczonym.
Najem instytucjonalny odróżnia także od najmu okazjonalnego brak:

 • zgłoszenia zawarcia umowy w Urzędzie Skarbowym,
 • wskazania lokalu zastępczego,
 • oświadczenia właściciela lokalu zastępczego.