Czynności notarialne – zakres usług kancelarii

 

biuro

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W zakresie swoich uprawnień działa, jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu tych czynności notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Jednocześnie notariusz udziela bezpłatnie stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. W przypadku czynności sprzecznej z prawem odmawia się jej dokonania.

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy majątkowe małżeńskie, umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy o dożywocie, umowy podziału majątku wspólnego, umowy działu spadku, pełnomocnictwa),
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (notarialne stwierdzenie nabycia spadku, zarówno przy dziedziczeniu z ustawy, jak i z testamentu),
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
 • spisuje protokoły (walnych zgromadzeń spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszeń, spółdzielni),
 • spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, protokoły dziedziczenia i inne, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej),
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • prowadzi rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • na żądanie stron sporządza projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z przepisów.