Blog

dłonie z wycinanką rodziny

Fundacja Rodzinna w Polsce: Przewodnik do jej założenia

Fundacja rodzinna to forma prawna, która realizując wizję fundatora pozwala na formalne oddzielenie biznesu i rodziny, zapewniając jednocześnie finansowe zabezpieczenie członków rodziny lub biznesu na przyszłość. Przed założeniem fundacji warto zastanowić się, czy ta forma prawna jest dla Ciebie odpowiednia. W Polsce proces założenia fundacji rodzinnej jest dość skomplikowany i wymaga spełnienia wielu warunków. W tym artykule omówimy wszystkie kroki i dokumenty wymagane przy założeniu fundacji rodzinnej.

Czytaj więcej

dłonie z dokumentami

Proces rozwiązania i likwidacji prostej spółki akcyjnej

Rozwiązanie i likwidacja prostej spółki akcyjnej (PSA) to proces nieodłączny dla wielu przedsiębiorstw w Polsce, który ma miejsce, gdy PSA postanawia zaprzestać działalności. Istnieją różne przyczyny, które mogą skłonić spółkę do podjęcia decyzji o zakończeniu działalności. W niniejszym artykule omówimy proces rozwiązania i likwidacji prostej spółki akcyjnej, uwzględniając przyczyny rozwiązania, kroki do podjęcia w trakcie likwidacji oraz wymagane dokumenty. Dodatkowo przybliżymy również uproszczoną procedurę likwidacji poprzez przejęcie majątku spółki przez jednego akcjonariusza.

Czytaj więcej

Sprzedaż akcji prostej spółki akcyjnej

Akcje w prostej spółce akcyjnej (P.S.A.) są zbywalne, co jest podstawową zasadą, a wiąże się z nimi realizacja praw podmiotowych – majątkowych (m.in. dywidenda, prawo poboru) i korporacyjnych (m.in. udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy P.S.A., prawo głosu na WZA). 

Czytaj więcej

Hipoteka - czym jest i jakie są jej rodzaje?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym mającym na celu zabezpieczenie spłaty określonej wierzytelności. Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece jej przedmiotem mogą być...

Czytaj więcej

notariusz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

Elastyczny model prostej spółki akcyjnej przejawia się m.in. w uczestnictwie Akcjonariuszy przy podejmowaniu decyzji kluczowych dla działalności spółki. Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej mogą podejmować, a następnie realizować swoje uprawnienia, w sposób możliwie najbardziej odformalizowany niż w przypadku innych spółek kapitałowych.

Czytaj więcej

notariusz

W jakich sprawach przyda się pomoc notariusza?

Notariusz jest prawnikiem wykonującym czynności notarialne. Jest to zawód zaufania publicznego. Aby wykonać swoją pracę, notariusz musi otrzymać od klienta oryginalne dokumenty związane z daną sprawą. Dzięki temu ma możliwość sprawdzić je pod kątem prawidłowości i przejść do czynności notarialnej. Pisma i akty sporządzane przez notariusza mają charakter dokumentów urzędowych.

Czytaj więcej

notariusz

Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna jest kwotą, którą należy zapłacić notariuszowi za wykonanie konkretnych czynności. Maksymalne wysokości taksy notarialnej dla poszczególnych czynności notarialnych są ustalone przez Ministra Sprawiedliwości i obowiązują na terenie całego kraju. Oznacza to, że notariusz nie może wymagać od klienta wyższej kwoty niż obowiązująca prawnie opłata, ale może zaproponować niższą.

Czytaj więcej

testament

Jak sporządzić testament w kancelarii notarialnej?

Testament notarialny to czynność prawna, przy pomocy której zarządza się majątkiem na wypadek własnej śmierci. Do jego realizacji wystarczy ustne oświadczenie woli, które zostanie spisane w formie aktu notarialnego. Jest to najbezpieczniejsza forma tworzenia testamentu. Brak spisanego testamentu lub testament spisany własnoręcznie może sprawić, że wola spadkodawcy nie zostanie spełniona.

Czytaj więcej

umowa

Dlaczego umowę przedwstępną warto sporządzić u notariusza?

Umowa stanowi porozumienie stron, w której regulowane są ich prawa i obowiązki. Kiedy ma miejsce sytuacja, w której z jakiejś przyczyny nie jest możliwe zawarcie umowy, mimo zamiaru jej zawarcia, możliwe jest podpisanie umowy przedwstępnej. W tej umowie strony zobowiązują się zawarcia umowy w przyszłości. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli.

Czytaj więcej

dokument notarialny

Jak wygląda procedura ustanowienia hipoteki przez notariusza?

Hipoteka jest jednym z rodzajów zabezpieczeń rzeczowych. To prawo obciąża konkretną nieruchomość, bez znaczenia kto jest jej właścicielem. Decydując się na zaciągnięcie np. kredytu mieszkaniowego mamy do czynienia z ustanowieniem hipoteki bankowej, która jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z umowy zawartej z bankiem, wówczas bank ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z obciążonej nieruchomości.

Czytaj więcej