Terminy

Każda czynność notarialna wymaga wcześniejszego umówienia się i rezerwacji konkretnego terminu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów Kancelaria czynna jest w tygodniu roboczym od godziny 09:00 do godziny 15:00, przy czym terminy późno popołudniowe należy rezerwować wcześniej, gdyż cieszą się Państwa największym zainteresowaniem.
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość umówienia się w sobotę lub poza godzinami pracy Kancelarii.

 

DOJAZD DO KLIENTA

Notariusz może dojechać do klienta i dokonać czynności poza lokalem Kancelarii jedynie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach (np. klient nie może dotrzeć do Kancelarii ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek) lub gdy przemawia za tym charakter danej czynności notarialnej.
Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza Kancelarią Notarialną, za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia Kancelarii do powrotu, wynosi: 50,00 zł netto.

 

kalendarz

Opłaty notarialne

Notariuszowi, za dokonanie czynności notarialnych, przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wynagrodzenie to powiększone jest o podatek VAT w stawce 23%. Każdorazowo wynagrodzenie notariusza ustalane jest indywidualnie.

W związku z dokonywanymi czynnościami notariusz, oprócz taksy notarialnej, pobiera także podatki i opłaty na podstawie odrębnych przepisów.

Są to przede wszystkim:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych, takich jak:
 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • umowy darowizny,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy,
 • ustanowienie hipoteki,
 • umowy dożywocia,
 • umowy spółki.
 • podatek od spadków i darowizn - w przypadku sporządzenia czynności w formie aktu notarialnego, obejmującego: umowę darowizny, nieodpłatne zniesienie współwłasności lub ugodę w tym zakresie,
 • opłata sądowa – jeśli w akcie notarialnym zamieszczony został wniosek o wpis do księgi wieczystej, podlegający tej opłacie.

Zwolnienie z opłaty notarialnej

W określonych sytuacjach możliwe jest zwolnienie z opłaty notarialnej. Jeżeli ze względu na sytuację materialną, strona czynności notarialnej nie jest w stanie, bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, zapłacić żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, o zwolnienie – w całości lub w części – od wskazanej opłaty. Jeśli sąd uwzględni wniosek i uzna za konieczne podjęcie danej czynności notarialnej, wyznaczy notariusza do jej wykonania. W takiej sytuacji koszt czynności notarialnej ponosi Skarb Państwa.