Dlaczego umowę przedwstępną warto sporządzić u notariusza?

Umowa stanowi porozumienie stron, w której regulowane są ich prawa i obowiązki. Kiedy ma miejsce sytuacja, w której z jakiejś przyczyny nie jest możliwe zawarcie umowy, mimo zamiaru jej zawarcia, możliwe jest podpisanie umowy przedwstępnej. W tej umowie strony zobowiązują się zawarcia umowy w przyszłości. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli.

 

Na czym polega umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, aby była ważna, musi być zawarta zgodnie z prawem i zawierać ważne elementy umowy zawieranej w przyszłości. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, musi zawierać opis nieruchomości, cenę i określenie strony umowy. Taka umowa może zawierać także termin zawarcia umowy przyrzeczonej, czy warunki zawieszające.

Zawarcie umowy przedwstępnej nie jest konieczne, jednak zawierając ważne transakcje, warto ją podpisać. Sprawia ona, że w przypadku gdy jedna ze stron będzie uchylać się od podpisania umowy przyrzeczonej, może zostać przymusowo doprowadzona do zawarcia jej lub wypłacenia odszkodowania.

Umowę przedwstępną zawiera się np. po to, by kupujący zdążył dostać kredyt hipoteczny. Banki wymagają kopii umowy przedwstępnej, aby udzielić kredytu.

 

Zalety podpisania umowy przedwstępnej u notariusza

Umowę przedwstępną warto sporządzić dla zabezpieczenia interesu prawnego stron umowy. Umowy tej nie trzeba podpisywać u notariusza, ale taka umowa z pewnością będzie sporządzona w sposób prawidłowy oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa. Notariusz będzie czuwał nad tym, by prawa i interesy stron były prawidłowo zabezpieczone. Jeśli umowa przyrzeczona ma zostać zawarta w formie aktu notarialnego, warto by umowa przedwstępna również została sporządzona w takiej formie. Umowa podpisana u notariusza znacznie skuteczniej zabezpiecza na wypadek, gdy druga strona uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Dzięki umowie sporządzonej u notariusza można zmusić drugą stronę do zawarcia umowy na drodze sądowej. Wtedy wyrok sądu zastępuje podpis uchylającej się strony. W przypadku umowy niezawartej u notariusza taka sytuacja jest niemożliwa.