Opłaty notarialne

Notariuszowi, za dokonanie czynności notarialnych, przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wynagrodzenie to powiększone jest o podatek VAT w stawce 23%. Każdorazowo wynagrodzenie notariusza ustalane jest indywidualnie.

W związku z dokonywanymi czynnościami notariusz, oprócz taksy notarialnej, pobiera także podatki i opłaty na podstawie odrębnych przepisów.

Są to przede wszystkim:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych, takich jak:
 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • umowy darowizny,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy,
 • ustanowienie hipoteki,
 • umowy dożywocia,
 • umowy spółki.
 • podatek od spadków i darowizn - w przypadku sporządzenia czynności w formie aktu notarialnego, obejmującego: umowę darowizny, nieodpłatne zniesienie współwłasności lub ugodę w tym zakresie,
 • opłata sądowa – jeśli w akcie notarialnym zamieszczony został wniosek o wpis do księgi wieczystej, podlegający tej opłacie.

 

liczenie na kalkulatorze

Zwolnienie z opłaty notarialnej

W określonych sytuacjach możliwe jest zwolnienie z opłaty notarialnej. Jeżeli ze względu na sytuację materialną, strona czynności notarialnej nie jest w stanie, bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, zapłacić żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, o zwolnienie – w całości lub w części – od wskazanej opłaty. Jeśli sąd uwzględni wniosek i uzna za konieczne podjęcie danej czynności notarialnej, wyznaczy notariusza do jej wykonania. W takiej sytuacji koszt czynności notarialnej ponosi Skarb Państwa.