Jak wygląda procedura ustanowienia hipoteki przez notariusza?

Hipoteka jest jednym z rodzajów zabezpieczeń rzeczowych. To prawo obciąża konkretną nieruchomość, bez znaczenia kto jest jej właścicielem. Decydując się na zaciągnięcie np. kredytu mieszkaniowego mamy do czynienia z ustanowieniem hipoteki bankowej, która jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z umowy zawartej z bankiem, wówczas bank ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z obciążonej nieruchomości.


Na czym polega zawarcie umowy ustanowienia hipoteki?

Ustanowienie hipoteki umownej następuje w trzech etapach. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy ustanowienia hipoteki. Ustanowienie hipoteki wymaga powstania dokumentu o konkretnej treści. Stronami tej umowy są wierzyciel i właściciel nieruchomości. Właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę na ustanowienie hipoteki na swojej nieruchomości. Hipoteka jest ustanawiana po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej. W umowie dotyczącej ustanowienia hipoteki istotne jest wskazanie sumy i waluty hipoteki.

Zazwyczaj hipoteka bankowa następuje na podstawie dokumentu wystawionego przez bank i nie jest konieczna forma aktu notarialnego. Jest to przepis szczególny, ponieważ ustawa o księgach wieczystych i hipotece przewiduje, że dokument musi występować w formie aktu notarialnego. Akt notarialny jest dokumentem urzędowym sporządzonym przez notariusza.


Złożenie i rozpatrzenie wniosku o ustanowienie hipoteki

Drugim etapem ustanowienia hipoteki jest złożenie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej. W przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego notariusz zawiera wniosek o wpis w księdze. Kolejnym etapem jest przesłanie przez notariusza wypisu aktu do wydziału sądu. Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty stanowiące jego podstawę.

Ostatnim etapem jest rozpoznanie wniosku przez sąd rejonowy, do którego należy prowadzenie księgi wieczystej. Jest to sąd, w którego okręgu znajduje się nieruchomość. Gdy wpis zostanie zapisany w centralnej bazie ksiąg wieczystych, wtedy uważa się go za dokonany. Uczestnicy postępowania są powiadamiani o treści wpisu.